Lets Schedule a Call

We will discuss..

 1. Uncovering your goals and aspirations: We'll dive into your personal and professional objectives to gain a better understanding of your expectations and desired outcomes xfrom our coaching program.

 2. Discussing your financial situation: We'll assess your financial situation to determine if you qualify for one-on-one coaching with Wanda or if our group coaching program would be a more suitable option for you.

 3. Exploring your motivation and commitment: We'll gauge your level of dedication to personal growth and your willingness to invest time and effort into achieving your goals.

 4. Introducing our coaching options: We'll present an overview of the one-on-one coaching with Wanda or the group coaching program, depending on your qualifications, and explain the benefits and structure of each option.

 5. Addressing your concerns or questions: We'll provide you with the opportunity to ask any questions or clarify any concerns you may have about our coaching programs.

 6. Determining the right fit: Together, we'll assess if you're a good fit for our coaching program, based on your goals, motivation, and financial situation.

 7. Next steps and scheduling: If we find that you're a good fit for the program, we'll guide you through the process of scheduling your coaching sessions, whether it's one-on-one with Wanda or joining our group coaching program.

Zaproponujmy ustalenie terminu rozmowy.

Podczas niej omówimy:
 • Wyłonienie Twoich celów i aspiracji: Zagłębimy się w Twoje cele osobiste i zawodowe, aby lepiej zrozumieć Twoje oczekiwania i pożądane rezultaty z naszego programu coachingowego.
 • Omówienie Twojej sytuacji finansowej: Oceniemy Twoją sytuację finansową, aby ustalić, czy kwalifikujesz się do osobistego coachingu z Wandą, czy też program coachingowy grupowy byłby dla Ciebie bardziej odpowiednią opcją.
 • Zbadanie Twojej motywacji i zaangażowania: Określimy Twój poziom zaangażowania w rozwój osobisty oraz gotowość do inwestowania czasu i wysiłku w osiąganie Twoich celów.
 • Przedstawienie opcji coachingowych: Zaprezentujemy przegląd osobistego coachingu z Wandą lub programu coachingowego grupowego, w zależności od Twoich kwalifikacji i wyjaśnimy korzyści oraz strukturę każdej opcji.
 • Odpowiedź na Twoje obawy lub pytania: Zapewnimy Ci możliwość zadania pytań lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących naszych programów coachingowych.
 • Określenie odpowiedniego dopasowania: Razem ocenimy, czy jesteś odpowiednią osobą do naszego programu coachingowego, na podstawie Twoich celów, motywacji i sytuacji finansowej.
 • Kolejne kroki i ustalanie terminów: Jeśli uznamy, że jesteś odpowiednią osobą do programu, przeprowadzimy Cię przez proces harmonogramowania sesji coachingowych, czy to w formie osobistego coachingu z Wandą, czy też dołączenia do naszego programu coachingowego grupowego.