11 lat w Berlinie- czy zrealizowałam swoje cele?

11 lat w Berlinie- czy zrealizowałam swoje cele?

Hi love, I warmly welcome you.

It's been 11 years since I came to Berlin, to the city where I decided to fulfill my dreams. Despite many obstacles thrown in my way and numerous distractions, I always knew that I would succeed in achieving my goal: to regain my health, sculpt a feminine silhouette, become financially independent, rebuild my self-confidence, learn German and English, train with celebrities (well-known personalities from magazines and television), and fully embrace life in Berlin. When I mentioned my plan, people reacted with skepticism, so I decided not to say anything and focus on action. I worked in silence, letting success speak for itself!

Until 2019, I worked in the best fitness clubs in Berlin (Aspria, Elixia, Fitness First, Hard Candy, Jopp, Clays). I led group classes, from advanced step choreography and pilates to my own program, which gained immense popularity. Once I learned German, I started conducting personal training sessions, which allowed me to explore a fantastic world I once could only dream of. Another dream was to help more people. The first step was writing an e-book on how to sculpt a feminine silhouette (because I once trained poorly myself – not only did I build thighs instead of glutes and lacked a waistline, but I also lost my health). Then, reading hundreds of books, I developed my own dietary model, which is not only simple and easy but also provides energy and health. In 2019, the era of the pandemic arrived, which was a blessing for me. I utilized this time to the maximum, working on a training platform, conducting online courses, writing books and e-books. It wasn't easy because I had technical issues with WordPress at the beginning, but I knew everything would fall into place. In the meantime, I learned about other tools, and my GET FIT BY WANDA app was born, along with a website with an e-shop and online courses. Thanks to technological advancements, I no longer have to struggle with technical problems.

Meanwhile, I've already helped thousands of women change their mindset. The reason for postponing their goals was old programs in their minds. Currently, my passion is teaching how to effectively use the mind and create life on your own terms. I went through this stage alone. Once, I was energetically blocked and had a closed mind; I felt stuck in a place where I didn't belong. That's why I decided to help other women through my course.

In my work, I've met many people who wanted to develop a profitable online business or create one from scratch. That's why I created the Online Business Academy, where I teach based on my experience how to build a 5-6 figure income from scratch. In addition, I conduct online coaching and mentoring 1:1, where I teach not only habit change but also building online businesses that align with your vision.

Every multimillion-dollar journey starts with the first step. For me, it was the decision to write an e-book. Then, I attracted wonderful people who asked for help, and that's how subsequent projects and ideas were born. Today, I have what I dreamed of three years ago: time freedom and financial independence. I can work from anywhere on earth, helping an unlimited number of people. It brings me immense joy when I receive messages of thanks and descriptions of how much good I've brought into others' lives. This is my mission, my goal, my passion.

Even though the road was and probably will be winding and full of bumps, and each peak is the foundation for the next one, I am grateful to the Universe for finding my calling. I have an open mind, I've changed, my attitude and lifestyle. From a self-conscious and ailing person, not knowing languages and afraid of people, driving a Polonez, I became a financially independent woman who creates life on her own terms and helps everyone who asks for help.

Of course, I've made many mistakes. That's natural. The important thing is to draw conclusions and learn from them, preferably not only from your own but also from others' mistakes. Hence the offer of mentoring and coaching, where step by step, I'll guide you to achieve your goal, choosing the most effective, fastest, and safest methods.

If you ever started with me but got discouraged, for example, due to problems with the website, please write to this email address. I have a gift for you as a thank you for the trust from years ago and apologies for not meeting your expectations. This time, I won't disappoint. Reply to this email to receive the gift.

Check out my current offer. I'm full of ideas; sometimes, I sit in front of the computer for days or weeks and forget about my workouts because I'm immersed in creating more online courses and sharing my knowledge. Inspiring women to take control of their lives and break free from limitations is my passion. I love life, I love people... I love you! Kisses, hugs, and see you soon.

 

 

Cześć kochana, witam Cię serdecznie.

Minęło już 11 lat od kiedy przyjechałam do Berlina, do miasta, w którym postanowiłam spełnić swoje marzenia. Pomimo wielu przeszkód rzuconych mi pod nogi i licznych rozpraszaczy, zawsze wiedziałam, że mi się uda zrealizować mój cel: odzyskać zdrowie, wymodelować kobiecą sylwetkę, stać się niezależną finansowo kobietą, odbudować pewność siebie, nauczyć się niemieckiego i angielskiego, trenować z prominentami (znane osobistości z gazet i telewizji) oraz czerpać pełnymi garściami z życia w Berlinie. Kiedy wspominałam o swoim planie, ludzie reagowali z pobłażaniem, dlatego postanowiłam już nic nie mówić i skupić się na działaniu. Pracowałam w ciszy, a sukces miał mówić za siebie!

Do 2019 roku pracowałam w najlepszych klubach fitness w Berlinie (Aspria, Elixia, Fitness First, Hard Candy, Jopp, Clays). Prowadziłam zarówno zajęcia grupowe, od zaawansowanych choreografii na stepie, poprzez pilates, aż do mojego własnego programu, który cieszył się ogromną popularnością. Kiedy nauczyłam się już języka niemieckiego, zaczęłam prowadzić treningi personalne, dzięki którym poznałam fantastyczny świat, o którym kiedyś mogłam tylko pomarzyć. Kolejnym marzeniem było pomaganie większej liczbie osób. Pierwszym krokiem była napisanie e-booka o tym, jak wymodelować kobiecą sylwetkę (ponieważ sama kiedyś źle trenowałam – nie tylko rozbudowałam uda zamiast pośladków i brakowało mi wcięcia w talii, ale także straciłam zdrowie). Następnie, czytając setki książek, opracowałam własny model żywieniowy, który jest nie tylko prosty i łatwy, ale też daje energię i zdrowie. W 2019 roku nadeszła era pandemii, która była dla mnie błogosławieństwem. Wykorzystałam ten czas maksymalnie, pracując na platformie treningowej, prowadząc kursy w trybie online, pisząc książki i e-booki. Nie było łatwo, bo na początku miałam problemy techniczne z WordPress, ale wiedziałam, że wszystko się poukłada. W międzyczasie poznałam inne narzędzia i powstała moja aplikacja GET FIT BY WANDA, oraz strona internetowa z e-sklepem i kursami online. Dzięki rozwojowi technologii, teraz nie muszę już walczyć z problemami technicznymi.

W międzyczasie pomogłam już tysiącom kobiet zmienić sposób myślenia. Przyczyną odkładania swoich celów na później były stare programy w umyśle. Obecnie, moją pasją jest nauka, jak skutecznie wykorzystać umysł i kreować życie po swojemu. Przeszłam przez ten etap sama. Kiedyś byłam zablokowana energetycznie i miałam zamknięty umysł, czułam, że utknęłam w miejscu, do którego nie należałam. To właśnie dlatego postanowiłam pomagać innym kobietom poprzez swój kurs.

W swojej pracy spotkałam wiele osób, które chciały rozwinąć dochodowy biznes online lub stworzyć go od podstaw. Dlatego stworzyłam Akademię Biznesu Online, gdzie uczę na podstawie swojego doświadczenia, jak od zera budować dochód w wysokości 5-6 cyfr. Oprócz tego prowadzę coaching i mentoring online 1:1, gdzie uczę nie tylko zmiany nawyków, ale także budowania biznesów online, które są zgodne z Twoją wizją.

Każda wielomilionowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. U mnie była to decyzja o napisaniu e-booka. Następnie przyciągałam do siebie wspaniałe osoby, które prosiły o pomoc, i tak rodziły się kolejne projekty i pomysły. Dziś mam to, o czym marzyłam 3 lata temu: wolność czasu i niezależność finansową. Mogę pracować z dowolnego miejsca na ziemi, pomagając nieograniczonej liczbie osób. To sprawia mi ogromną radość, kiedy dostaję wiadomości z podziękowaniami i opisami, jak dużo dobrego wniosłam w życie innych. To jest moja misja, mój cel, moja pasja.

Mimo że droga była i pewnie będzie kręta i pełna wybojów, a każdy szczyt jest fundamentem dla kolejnego, jestem wdzięczna Wszechświatowi, że odnalazłam swoje powołanie, mam otwarty umysł, zmieniłam się, swoje nastawienie i styl życia. Z osoby zakompleksionej i schorowanej, nieznającej języków i bojącej się ludzi, która jeździła Polonezem, stałam się niezależną finansowo kobietą, która kreuje życie po swojemu i pomaga każdemu, kto prosi o pomoc.

Oczywiście, popełniłam wiele błędów. To naturalne. Ważne jest, aby wyciągać wnioski i uczyć się na nich, najlepiej nie tylko na swoich, ale też na cudzych błędach. Stąd oferta mentoringu i coachingu, gdzie krok po kroku poprowadzę Cię za rękę do osiągnięcia Twojego celu, wybierając najskuteczniejsze, najszybsze i bezpieczniejsze metody.

Jeśli kiedykolwiek zaczęłaś u mnie, ale się zniechęciłaś, na przykład z powodu problemów ze stroną, proszę, napisz na ten adres e-mailowy. Mam dla Ciebie prezent jako podziękowanie za zaufanie sprzed lat i przeprosiny, że zawiodłam Twoje oczekiwania. Tym razem nie zawiodę. Odpisz na ten e-mail, aby odebrać prezent.

Zapoznaj się z moją aktualną ofertą. Jestem pełna pomysłów, czasami siedzę przed komputerem przez kilka dni lub tygodni i zapominam o swoich treningach, bo jestem zanurzona w tworzeniu kolejnych kursów online i dzieleniu się swoją wiedzą. Inspirowanie kobiet do przejęcia kontroli nad swoim życiem i uwolnienia się od ograniczeń jest moją pasją. Uwielbiam życie, uwielbiam ludzi... Uwielbiam Ciebie! Buziaki, ściskam i do usłyszenia.

Back to blog